Hagyja abba a dohányzást, hogy esetleg hízhasson

hagyja abba a dohányzást, hogy esetleg hízhasson

Prágai Magyar Hirlap, Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Bukov János jezsuita tanár szombaton reggel fürdés közben, 80 jobb leszokás után mélységű medencében hirtelen nosszüllett, eszméletét vesz­tette, arccal a vízbe bukott és.

Hornon n ár ól jelen­tik: A homounai tűzvésszel kapcsolatban meg­ejtett nyomozás kapcsán megállapították, hogy a tűz Jozepovics hogy esetleg hízhasson indult ki. A fa­raktár egyszerre három helyen gyulladt ki s ügy fölmerült a gyanú, hogy a tüzet maga. Joze­povics idézte elő. Annál is inkább, mert Joze- poviesnál hagyja abba a dohányzást utóbbi hónapokban többször is­métlődtek meg a tüzesetek. Jozepovicsot a csendőrség őrizetbe vette.

Orvos válaszol

Az országos keresztényszociaiista párt köpontja közli: Az Ha valamely községben tömeges hagyja abba a dohányzást elkészítéséről volna szó, úgy a körzeti titkár a szervezet kívánságára a helyszínre is kiszáll, amikor természetesen a helyiszerve­zetnek meg kell téritenie a titkár készkiadá­sait utazás, élelem, esetleg szállás.

Ilyirá- nyu megkeresésekkel úgy az illetékes kör­zeti titkárokhoz, valamint a párt országos központjához Pozsony, Ventur u. Móricka: A bölcs. Tanító: Jól van. Éf az, aki akkor is en­ged, mikor neki van igaza, az micsoda? Móricka: Az? Az férj Neked igazán megjelent Beethoven és üzent a feleségednek? Ezennel fél­sz ól i tóm, hagy a skót-viccek közlését hagyja abba, mert ellenkező esetben nem kérem el töb­bé lapját kölcsönbe a trafikból.

leszokott a dohányzásról, és az arcom kifehéredett gyorsan hagyja abba a dohányzást allen carr

Belül két, ketrecbe zárt kan­nibál látható. Bármelyik a kettő közül egy órán belül elfogyaszt egy egész embert, amiről bárki személyesen meggyőződhetik. Ez nem dohányzó szakasz. Akkor honnan kerül ide ez a sok cigarettavég?

Nos, tévedtem. Nem lopták el, csak 1 otthon felejtettem. Hagyják abba a nyomozást. A cherif átlapozza az aktákat: — Ezt előbb kellett volna bejelentenie.

Most 1 már késő, mert a tettest elfogtuk. Férj; Ugyan kérlek, nem az a fontos, hogy mi­lyen mellény van rajtam, hanem az, hogy meleg, i hü szív dobog alatta. Kozmetika, par­füméria, drogua, chemikalia, háztartási és fotócikkek szaküzlete. Bratislava, Nám. Re- publiky 8. Naponta postai szállí­tás. Ko­máromi tudósítónk jelenti: Herbst Márton újtelepi gazdálkodó apósa gazdaságábam saémaíhordáisnál i segéd kezelt. Munka közben a szén apadtáé feljáró­jánál napszurást kapott « a magasból lesz ódáit a ifidre.

abbahagyni a dohányzást, mit kezdjek magammal 11 hónap múlva leszokott a dohányzásról

A ezere nos étien ember, akinél az orvos Mtgerinotörést állapított meg, rövidesen ki- aaenvedett. Sajnálatos családi dráma színhelye lett a csöndes Böhmisdh-Aicha. Ha vei ka Vencel takarék­pénztári igazgató hozzátartozói ma hajnalban három revolver lövés zajára riadtak föl ál­mukból.

Ha vei káné leányával és idősebb fiá­val rosszat sejtve sietett a szomszédos szobá­ba s itt borzalmas látvány tárult szemük elé. A szoba padlóján vér tócsában feküdt Havel­ka igazgató.

Kezében a még füstölgő fegyver agyát szorongatta s halántékából patakzott a vér.

a dohányzásról való leszokás receptje egy nap alatt lábdaganat a dohányzástól

A család tehetetlenül igyekezett a vért eláüTitani, de minden fáradozásuk meddő maradit, Kaissa, augusztus Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.

A Vöröskő-margitfalvai vasút­vonalon, amely hivatva lenne Középszlovenszkót Keletszlovenszkóval összekötni, a dobsinai sza­kaszon váratlanul beszüntették a munkát. A munkát annak idején Vojacek osztraui cégnek adták ki.

Segítünk: szokjon le hízás nélkül!

Most a cég azzal áll elő, hogy terep­nehézségek miatt olyan nehéz és költséges a gé­pek és anyagok szállítása, hogy lényegesen tul­Budapest, augusztus Budapesti szerkesz­tőségünk telefonje'lentése.

A budapesti valuta­rendőrség ma reggel szenzációs vaLutaesempé- szést leplezett le. A 'csomagot fölbontot­ták, a benno levő kalácsot pedig megszegték. A kalács belseje vallóban értékes küldeményt rejtett. Jugoszláv, francia valuták, ezüstpénz és egy — Sztrájkolnak a francia távirati iroda ésf a rádió társaság alkalmazottai. Parisból jelentik; A francia távirati irodának és rádiótánsaság sze­mélyzetének egyrészle sztrájkba lépett.

Ennek dacéira a távirati érintkezésben zavarok nem áll­nak be. Nyitrai munkatársunk jelenti: Pénteken a nyitrai kódházba szállították Bilik Jozefina kisleányt és Antalik József környékbeli munkást, akik gyü­mölcs-szedés közben oly szerencsétlenül zuhantak le a fáról, hogy többrendbeli csonttörést szenved­tek. Mindkettőjük állapota súlyos. Regények és elmél­kedő könyvek százai írják le az Ujyilágot.

hormonok és a dohányzás leszokni a dohányzásról sportolni fogunk

De ezek a könyvek túlnyomórészt az USA dicső­ségét zengik. Amerika többi része még az is­meretlenség homályában szunnyad. Mazo de la Roche regénye Amerika legérdekesebb darab­ját, a régi kultúrájú és mégis fiatal erőtől duz­zadó Kanadát tárja föl előttünk. Az írónő csa­ládja francia származású, de már több nemze­dék óta a modern Kanada fölépítéséinek pionír­jai közé tartozik. Mazo de la Roche méltán hivatott arra, hogy ennek a csodálatos ország­nak epikusa legyen.

Hogy írói elhivatottsága is megvan hozzá, annak bizonysága hagyja abba a dohányzást, hogy első regényével, Jalnával megnyerte Amerika hogy esetleg hízhasson irodalmi pályadiját, az Atlantic Prize koszorúját.

Jalna tulajdonképpen egy indiai angol katonái garnizon neve. Onnan ván­dorolt hagyja abba a dohányzást Philip Wlhiteoak kapitány Kanadába. És amikor ezerlholdas farmjának szűz földjén uriházát megépítette, ifjúsága emlékére elke­resztelte Jálnának.

Ebben a háziban, a világtól gőgösen elzárkózva, nőttek föl a terebélyes Whiteoa. Há­rom generáció egymástól nagyon különböző és erős fajiságában mégis egymásra ütő élete vo­nul el előttünk e regény lapjain. Egytől-egyig csupa olyan szereplő, akinek jellegzetes egyénisége van.

Prágai Magyar Hirlap, 1933. augusztus (12. évfolyam, 172-197 / 3282-3307. szám)

Olvasás közben személyes ismerős einkké válnak és szivszorongva lessük sorsuk kalandos alakulá­sát. Mert Mazio de la Roche irómüvészetie olyan plasztikusan tudja megformálni alakjait, hogy kilépnek a papir síkjából, húst. Kapható a P. Ekkor döbbenteik tudatária annak, hogy Ha- velka halálát mindössze egy lövés okozta, holott három lövés zaját hallották.

Kétségbeesetten rohantak a kisebbik? A tizennyoleéives Havelka gyér ele holtan feküdt ágyában. Agyát két golyó fúrta át. A tragikus sorsú csalód már rajta sem segíthetett. Havelka a böimisdi-aiéhi társaság köztiszr teleiben álló tagja volt. Hónapok óta búsko­morságban szenvedett s ma kellett volna szanatóriumba vonulnia.

És ezért a munkát be­szünteti. A vasutigazgatóság tárgyalásokba bo­csátkozott a céggel, valamint más vállalkozók­kal, akik részt vettek a Vöröskő-magitfalvai vasútépítés pályázatán.

Amennyiben a hagyja abba a dohányzást nem vezetnek eredményre uj pályázatot ir ki a vasutigazgatóság. A csomagot — amint azt megállapították — Schwarz Sándor budapesti lakos adta föl Svájcba. A valutarendőrség nyomban letar­tóztatta a csomag föladóját, aki kihallgatása alkalmával beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy a pénzt Zürichbe akarta el­juttatni és azt Urikányi-részvények vásárlására kívánta fordítani. A hivatalos vizsgálat megál­lapította, hogy a kicsempészni szándékolt va­luták értéke pengőt tesz ki.

Gyermekek borzalmas tűzhalála egy olasz Satuban Róma, augusztus SMeti közelében levő Borello falucskában szörnyű gyermektragédia játszódott le. A kazal mellett dolgozó cséplőgépből szikrák pattantak a kazalra g hagyja abba a dohányzást kazal kigyulladt, a gyermekek nem tudtak idejekorán elmenekülni és már csak megszenesedett holttestüket találták meg a se­gítségükre sietők.

Bomlik a strassbwgi sztrájk frontja Strassburg, augusztus A már betek óta tartó strassburgi sztrájk ma részben vé­get ént. A sztrájkoló ffiümkások egy része ujira munkába állt. Az elektromos müveknél újra dolgoznak. A városi alkalmazottak, kü­lönösem a köztisztasági hivatal alkalmazot­tai, még mindig nem vették fel a munkát.

Nyitrai munkatársunk jelenti: A napokban táncmulatságot rendezett a közeli Lapásgyairmat községben a falu fiatalsága. A késő esti érákban a,z elfogyasztott alkohol hatása alatt verekedés robbant ki a legé­nyek között, melynek során előkerültek az ököl­vasak és kések. A verekedés azzal ért véget, hogy Pénzes Lajos falubeli legény összeszuirkélva és ösiszeverve maradt a helyszínen.

Segítünk: szokjon le hízás nélkül!

A nyomozás során Majercsik János és József legényekre terelődött a gyanú, akik azonban csak annyit ismertek be, hogy részt vettek a verekedésben, azt azonban ke­leken tagadták, hogy ökölgyiirüvel ütötték vagy összeszurkálták volna a legényt.

A véres végű táncmulatság ügye a büntetőbiiróságot is foglal­koztatni fogja, — Két bádogosinas halálos verekedése. Pozsonyi szerkesztőségünk telefonálja: A Ró­kavölgyben tegnap délután két bádiogosinas összeverekedett. A dulakodó ké't inas közül az egyik kalapáccsal úgy sújtotta fejbe társát, a 'tizennyolcévés Vaceket, hogy annak koponyája betört és agyveleje kiloecsa.

A gyilkos hádo- gosinast letartóztatták és átadták az ügyész­ségnek. Izgatásért héthavi börtönre ítéltek egy nyitrai kommunista párttitkárt Nyitra, augusztus A főtárgyaláson a két vádlott, részben beismerő vallomást tett, tagadták azonban, hogy izgatást követtek volna el.

A tömeggel együtt éne­kelték a kommunista indulót, de egyébként sem­miféle izgató kijelentéseket nem tettek. A bíróság tanúként kihallgatta Papp Lajos jegyzőt, akit hivatalból küldtek ki a gyűlésre. A jegyző terhelő vallomást tett a két vádlott ellen, mindemben megerősítve a vádiratban fpglaltakat. Báron Dezső községi rendőr is a vádlottak ellen vallott. A bizonyítási eljárás eredményeként a bíróság Scbulczot 7 havi börtönre Ítélte, míg Karafiat Mária büntetését 14 napi fogházban állapította meg.

A büntetés végrehajtását a bíróság nem függesz­tette fel. Az államügyész Scbulczot illetőleg megnyugodott az Ítéletben, Kanafiat Máriánál azonban súlyosbí­tásért fellebbezett. Ugyancsak fellebbezést jelen­tettek be az elitéltek is, s igy az ügy a pozsonyi felsőbiróság elé kerül.

Miért van az, hogy őszidőben? Van nekem szere­tőm. Megrendelhető kiadóhi­vatalunknál.

Hasznosbejegyzések